Regulamin sklepu City Flowers – kwiaty w pudełkach

Data publikacji: 02.03.2021r.

Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.city-flowers.pl realizuje Łukasz Lisowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą City Flowers Łukasz Lisowski z siedzibą w Białymstoku (15-423), ul. Grochowa 2/1 lok. 8, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 9662147273.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@city-flowers.pl.

§ 1: Definicje

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówi Towar za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie.
Sklep – to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny dostępnej w sieci pod adresem www.city-flowers.pl. Sklep świadczy Usługi florystyczne na rzecz Klientów.
Sprzedawca – oznacza Łukasz Lisowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą.
City Flowers Łukasz Lisowski, adres: ul. Grochowa 2/1 lok. 8, 15-423 Białystok, NIP 9662147273, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej; adres e-mail: sklep@city- flowers.pl.
Regulamin – to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej city-flowers.pl.

§ 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Umowy zawierane są w języku polskim.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Wszystkie produkty są nowe.

§ 3: Składanie zamówienia

W celu zawarcia Umowy, Kupujący wypełnia formularz zamówienia znajdujący się pod zakładką „Kup teraz”.
Wypełniając formularz zamówienia Kupujący zostanie poproszony o podanie następujących danych: Imię i nazwisko; Adres e-mail; Telefon kontaktowy; Adres dostawy obejmujący: nazwę ulicy, numer domu i/lub numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
W celu zawarcia Umowy, poza wypełnieniem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie, konieczne będzie ponadto zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych. Treść odpowiednich oświadczeń znajduje się w § 4 Ochrona danych osobowych Kupującego.
Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem niżej wskazanych sposobów: Płatność systemem Przelewy24, Płatność przelewem bankowym, pocztowym lub innym, Płatność za pobraniem – dotyczy wyłącznie dostaw na obszarze Białegostoku.
Koszty dostawy Towaru ponosi Kupujący.
Koszt dostawy Towaru do Kupującego będzie uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Wysokość kosztu dostawy będzie wskazana na Stronie przy odpowiednich rubrykach formularza zamówienia.
Kupujący udziela niniejszym Sprzedawcy pełnomocnictwa na zawarcie w jego imieniu umowy o świadczenie usług z firmą kurierską w celu przesłania za jej pośrednictwem zamówionego Towaru.

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
– darmowa dostawa na terenie miasta Białystok przy zakupach powyżej 190 zł ,
– do zakupów poniżej 190 zł dostawa na terenie miasta Białystok płatna 20 zł, Dostawa na obrzeża Białegostoku ( Wasilków, Kleosin, Fasty itd)  koszt 25zł – należy wybrać przesyłkę kurierską.
– odbiór osobisty, w zależności od wyboru dostawy,
– dostawa Wiecznych Róż na teren całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej– 25 zł koszt dostawy będzie wskazany na Stronie przy odpowiednich rubrykach.
Sprzedawca dostarcza zakupiony produkt na terenie miasta Białystok w uzgodnionym wcześniej terminie telefonicznie, poprzez e-mail lub social media. Jeśli nie zostanie uzgodniony termin dostawy, sprzedawca dostarcza zakupiony produkt do 48 h na wskazany adres.

Sprzedawca nie realizuje zamówień na wysyłkę z kwiatów żywych.
Sprzedawca wyśle Towar Kupującemu w terminie do 72 godzin po:
– zaksięgowaniu płatności na Rachunku bankowym,
– w wypadku Przedpłaty.
Kupujący może zapłacić za zamówiony Towar osobiście lub przy odbiorze, jeśli Towar zamówiony jest do odbioru w mieście Białystok.
Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1)   płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.

2)     przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – kontakt indywidualny.

§ 5: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze (““““ ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`od wtorku do piątku ), lub po ustaleniu daty realizacji telefonicznie.
Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 6: Odstąpienie od umowy

Zamawiający, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 7: Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

§ 8: Reklamacje

Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji związanej z Towarem.
Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty na adres: 15-423 Białystok, Ul. Grochowa 2/1 lok. 8 lub poczty e-mail na sklep@city-flowers.pl
Reklamacje będą rozpoznawane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Sprzedawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji stanowiących podstawę reklamacji.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego dodatkowych informacji i dokumentów związanych ze zgłaszaną reklamacją na wypadek gdyby informacje i dokumenty dostarczone przez Sprzedawcę okazały się niewystarczające do rozpoznania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wyśle na adres e-mail wskazany przez Kupującego. W razie uznania reklamacji, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę Towaru lub odpowiednią jej część albo wymieni Towar na inny.

§ 9: Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca („Administrator”).
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 10: Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
2. Zmiana Regulaminu nie odnosi skutku w odniesieniu do zakupionego Towaru.
3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na Stronie.
4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
5. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
6. Nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

0